HICube Kompetenta vården

HICube Kompetenta vården är ett samverkansprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna. HICube Kompetenta vården ska genomföra kompetensutvecklingsinsatser för att skapa ökade förutsättningar för implementering av innovationer i form av teknik, arbetssätt eller metoder.

Projektets övergripande syfte är att stärka vård- och omsorgssektorns förutsättningar att arbeta med hälsoinnovation och samhället digitalisering – att utveckla den kompetenta vården.

Kompetensutveckling

Projektet ska genomföra kompetensutvecklingsinsatser i form av avgränsade delprojekt, seminarier samt erfarenhetsutbyte i lärande nätverk.

Delprojekt

HICube Kompetenta vården ska genomföra ett antal utbildningsinsatser, bland annat:

 • Trygg hemtjänst, i samarbete med hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun
 • Välfärdsteknik ur ett etiskt perspektiv, i samarbete med socialförvaltningen i Varbergs kommun
 • Kunskap och inspiration för framtidens socialtjänst, i samarbete med socialförvaltningen i Halmstads kommun
 • Trygg motivation och inspiration, i samarbete med Vård och Omsorg i Kungsbacka kommun
 • Mindfulness på nätet – verktyg för primärvården, i samarbete med Hälsa/Rehab Kungsbacka inom Region Halland
 • Välmående ger resultat, i samarbete med avdelningen för Social hållbarhet vid Region Halland
 • Från datorisering till digitalisering, i samarbete med Region Halland

Seminarier

Utöver dessa delprojekt genomförs seminarier under våren och hösten 2017, schemat hittar du här.

Seminarierna bygger på önskemål som framförts under höstens verksamhetsdialoger och efterfrågade ämnen inom vård och omsorgsområdet. De planerade seminarierna innefattar följande ämnesområden:

 • Hälsoinnovation
 • Ledarskap
 • Lika villkor
 • Digital kommunikation
 • Teknik i vården

Fondsamverkan

Projektet ska även generera idéer till systerprojektet HICube Behovsorienterad hälsoinnovationsarena, som drivs av Hälsoteknikcentrum Halland, och därigenom skapa en synergieffekt för att stärka innovationsförmågan och implementering av innovationer hos Region Halland och de halländska kommunerna.