Samverkan i HICube-projekten

HICube Kompetenta vården är ett samverkansprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna. HICube Kompetenta vården ska genomföra kompetensutvecklingsinsatser för att skapa ökade förutsättningar för implementering av innovationer i form av teknik, arbetssätt eller metoder.

Projektet samverkar med systerprojektet HICube Behovsorienterad hälsoinnovationsarena, som drivs av Hälsoteknikcentrum Halland.

Samverkansparterna i HICube-projekten.Samverkansparterna i HICube-projekten.

Verksamhetsnära behov

Projekten präglas av samverkan – internt på lärosätet, externt med samverkansparter och genom fondsamverkan. Genom fondsamverkan ska projekten bidra till lösningar på verksamhetsnära behov och till att öka förutsättningarna för och förmågan att använda hälsoinnovationer i kommuners och regionens vård- och omsorgsverksamheter. Innovationsprocesser ska stärkas genom att ”HICube Kompetenta vården” arbetar med verksamhetsnära behovsanalyser och ger utvecklingsstöd i form av kompetensutveckling.

Regional utveckling

Utifrån identifierade behov bidrar HICube Behovsorienterad hälsoinnovationsarena med metod- och produktutveckling, prototyper och testverksamhet, med hjälp av olika ämneskompetenser som knyts till Hälsoteknikcentrum Halland (HCH). Utvecklingsarbetet i HICube-projekten förväntas därför även gynna regional utveckling och tillväxt då tjänste- och produktutvecklingen sker i samarbete med näringslivet. Projektsamverkan skapar även nya möjligheter internt på lärosätet, då projekten främjar tvärvetenskaplig utbildnings- och forskningsutveckling.

Utveckling med flera perspektiv

Benämningen ”HICube” manifesterar att hälsoinnovationer (HI) ska utvecklas i samverkan mellan projekten och ”Cube” ska tolkas som att utvecklingsarbetet har flera perspektiv eller dimensioner, likt en kub. Sammantaget är HICube-projekten ett kraftfullt verktyg som bidrar till samverkansparternas och Hallands utveckling.

I mars 2015 lämnade Högskolan i Halmstad och dess samverkansparter in två projektansökningar till Europeiska socialfonden (ESF) respektive Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).
HICube Kompetenta vården har beviljats 14,9 mkr av ESF, medan HICube Behovsorienterad hälsoinnovationsarena beviljades 10,6 mkr av ERUF. Därtill kommer medfinansiering från de halländska kommunerna och Region Halland i form av pengar och arbetstid omfattande totalt 20,9 mkr. Högskolan i Halmstad samfinansierar dessutom de båda projekten med 8,3 miljoner kr. Totalt omfattar HICube-projekten 54,7 miljoner kr under tre år, med start i september 2015.
I augusti 2016 reducerades budgeten för HICube Kompetenta vården till cirka 70% av ursprungsbudgeten.